024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông tin cổ đông

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

(13/08/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.
Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí

Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí

(22/07/2020)
 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC). 
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

(16/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24.
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PVChem 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PVChem 6 tháng đầu năm 2020

(13/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cá quản trị 6 tháng đầu năm 2020. 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PVChem

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PVChem

(07/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) công bố vệc lựa chọn công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty PVChem.  
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(23/06/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.