024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

(18/08/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2020. 
Báo cáo tài chính Quý II/2020

Báo cáo tài chính Quý II/2020

(28/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2020. 
Báo cáo tài chính Quý I/2020

Báo cáo tài chính Quý I/2020

(28/04/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Quý I/2020.
Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

(19/03/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính năm 2019. 
Báo cáo tài chính quý IV/ 2019

Báo cáo tài chính quý IV/ 2019

(30/01/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2019. 
Báo cáo tài chính Quý III/2019

Báo cáo tài chính Quý III/2019

(25/10/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) công bố Báo cáo tài chính Quý III/2019. 
 Trang:    1  2  3  4  5