024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quan hệ cổ đông

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

(13/08/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

(18/08/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2020. 
Báo cáo tài chính Quý II/2020

Báo cáo tài chính Quý II/2020

(28/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2020. 
Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí

Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí

(22/07/2020)
 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC). 
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

(16/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24.
Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí

(08/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Quy chế nội bộ về quản trị của PVChem.