024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Ban Tổng Giám đốc

Hoàng Trọng Dũng
Ông Hoàng Trọng Dũng
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Hoàng Trọng Dũng
Ông Hoàng Trọng Dũng
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1973 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hoá
Bùi Tuấn Ngọc
Ông Bùi Tuấn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
Bùi Tuấn Ngọc
Ông Bùi Tuấn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Công nghiệp

 
 Phạm Ngọc Khuê
Ông Phạm Ngọc Khuê
Phó Tổng Giám đốc
 Phạm Ngọc Khuê
Ông Phạm Ngọc Khuê
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1967
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật lý Giếng khoan-Thạc sĩ Công nghệ dầu khí
Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Phó Tổng Giám đốc
Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ hoá học
Trương Việt Phương
Ông Trương Việt Phương
Phó Tổng Giám đốc
Trương Việt Phương
Ông Trương Việt Phương
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1980
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính