024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Ban Tổng Giám đốc

Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Tổng Giám đốc
Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ hoá học
Bùi Tuấn Ngọc
Ông Bùi Tuấn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
Bùi Tuấn Ngọc
Ông Bùi Tuấn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Công nghiệp

 
 Phạm Ngọc Khuê
Ông Phạm Ngọc Khuê
Phó Tổng Giám đốc
 Phạm Ngọc Khuê
Ông Phạm Ngọc Khuê
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1967
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật lý Giếng khoan-Thạc sĩ Công nghệ dầu khí
Trương Việt Phương
Ông Trương Việt Phương
Phó Tổng Giám đốc
Trương Việt Phương
Ông Trương Việt Phương
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1980
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính