024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Dịch vụ cung cấp hoá chất khai thác trọn gói

Dịch vụ cung cấp hoá chất khai thác trọn gói bao gồm cung cấp hoá chất phục vụ khai thác Dầu/condensate/khí kèm theo dịch vụ kỹ thuật bao gồm tư vấn, đào tạo sử dụng và đánh giá hoá chất; quản lý và kiểm soát hoá chất từ quá trình sản xuất, vận chuyển, tồn trữ, bảo quản và sử dụng hoá chất tại giàn khai thác; tư vấn các phương pháp đánh giá, quy trình thử nghiệm công nghiệp,..và đề xuất các giải pháp tối ưu hoá sử dụng hoá chất phục vụ vận hành khai thác của lô/mỏ dầu khí.

Đơn vị thực hiện: 
  • Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - Chi nhánh Dịch vụ Hoá chất Dầu khí (PVChem-CS)
  • Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể