024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

(27/07/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2021.
PVChem ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG

PVChem ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG

(21/07/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP (PVChem) đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 20/7/2021.
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem

(13/07/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem là Công ty TNHH KPMG.
Báo cáo quản trị Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo quản trị Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí 6 tháng đầu năm 2021

(12/07/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2021.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(09/07/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng. 
Cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem

Cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem

(02/07/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) công bố bản cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem.