024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quan hệ cổ đông

PVChem thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25

PVChem thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25

(06/05/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 25 do thay đổi người địa diện theo pháp luật. 
Thông tin người có liên quan của ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem

Thông tin người có liên quan của ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem

(04/05/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố thông tin người có liên quan của ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem.
Công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành giữ chức Tổng Giám đốc PVChem

Công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành giữ chức Tổng Giám đốc PVChem

(29/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành giữ chức Tổng Giám đốc PVChem.
Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Báo cáo tài chính quý I năm 2021

(20/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2021.
Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020

(12/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2020.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Samarang Asian Prosperity

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Samarang Asian Prosperity

(09/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Samarang Asian Prosperity lần thứ 2.