024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020

(12/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2020.
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

(08/04/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2019. 
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

(08/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2018. 
Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

(13/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2017.
Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

(15/05/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí Công bố báo cáo thường niên năm 2015 
 Trang:    1  2