024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Hội đồng quản trị

Trương Đại Nghĩa
Ông Trương Đại Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trương Đại Nghĩa
Ông Trương Đại Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 30/11/1973                      
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
 
Hoàng Trọng Dũng
Ông Hoàng Trọng Dũng
Ủy viên Hội đồng quản trị
Hoàng Trọng Dũng
Ông Hoàng Trọng Dũng
Ủy viên Hội đồng quản trị

- Năm sinh: 1973 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hoá
 

Hà Duy Tân
Ông Hà Duy Tân
Ủy viên Hội đồng quản trị
Hà Duy Tân
Ông Hà Duy Tân
Ủy viên Hội đồng quản trị

- Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên Hội đồng quản trị
- Năm sinh: 1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình biển dầu khí
Trần Hồng Kiên
Ông Trần Hồng Kiên
Ủy viên Hội đồng quản trị
Trần Hồng Kiên
Ông Trần Hồng Kiên
Ủy viên Hội đồng quản trị
- Năm sinh: 1981
- trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính