024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quy định

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí

(08/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Quy chế nội bộ về quản trị của PVChem.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem

Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem

(08/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem. 
Quy định về trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem)

Quy định về trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem)

(23/04/2020)
Quy định về trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem) được ban hành kèm theo Quyết định 542/QĐ-PVChem ngày 14/4/2020.Chi tiết ...
Quy chế Công bố thông tin của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem)

Quy chế Công bố thông tin của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem)

(23/04/2020)
Quy chế Công bố thông tin của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem) được ban hành kèm theo Quyết định 616/QĐ-PVChem ngày 23/4/2020.Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

(11/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC. 
Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(11/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí trân trọng công bố quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. 
 Trang:    1  2