024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Ban lãnh đạo công ty

Hội đồng quản trị

Trương Đại Nghĩa
Ông Trương Đại Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trương Đại Nghĩa
Ông Trương Đại Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 30/11/1973                      
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
 
Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ hoá học
Hà Duy Tân
Ông Hà Duy Tân
Ủy viên Hội đồng quản trị
Hà Duy Tân
Ông Hà Duy Tân
Ủy viên Hội đồng quản trị

- Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên Hội đồng quản trị
- Năm sinh: 1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình biển dầu khí
Trần Hồng Kiên
Ông Trần Hồng Kiên
Ủy viên Hội đồng quản trị
Trần Hồng Kiên
Ông Trần Hồng Kiên
Ủy viên Hội đồng quản trị
- Năm sinh: 1981
- trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Ban Tổng Giám đốc

Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Tổng Giám đốc
Phan Công Thành
Ông Phan Công Thành
Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ hoá học
Bùi Tuấn Ngọc
Ông Bùi Tuấn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
Bùi Tuấn Ngọc
Ông Bùi Tuấn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Công nghiệp

 
 Phạm Ngọc Khuê
Ông Phạm Ngọc Khuê
Phó Tổng Giám đốc
 Phạm Ngọc Khuê
Ông Phạm Ngọc Khuê
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1967
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật lý Giếng khoan-Thạc sĩ Công nghệ dầu khí
Trương Việt Phương
Ông Trương Việt Phương
Phó Tổng Giám đốc
Trương Việt Phương
Ông Trương Việt Phương
Phó Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1980
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính