024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kinh doanh

PVChem chuyên kinh doanh các loại hoá chất phục vụ ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác bao gồm: 
Kinh doanh