024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

PVChem cam kết cung cấp tất cả các hóa chất chuyên dụng nêu trên cùng với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn diện để giúp cho hoạt động khai thác của khách hàng an toàn hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dịch vụ kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn về quản lý logistic, phân tích thí nghiệm  trên bờ và tại giàn khai thác; tư vấn về ứng dụng hóa chất; theo dõi, đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa sử dụng hóa chất tại giàn; cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu về  ứng dụng và sử dụng hiệu quả các hoá chất dầu khí.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể