024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tài chính Quý I/2022

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố báo cáo tài chính quý I/2022
Chi tiết vui lòng xem tại đường link sau:
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý I/2022

Báo cáo Tài chính công ty mẹ quý I/2022

Giải trình chênh lệch LNST BCTC quý I/2022


 

Các tin khác