024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo thường niên 2018

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2018. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Báo cáo thường niên 2018.
Các tin khác