024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Chi tiết vui lòng xem tại link đính kèm:BC 296 PVC22

Các tin khác