024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố thông tin giao dịch bán Cổ phiếu quỹ

Tổng công ty PVChem thông báo phương án bán 2.500.000 cổ phiếu quỹ (Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển của PVChem, cụ thể theo file chi tiết đính kèm.

/uploaded/Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ.pdf
Các tin khác