024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội động quản trị và sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị của PVChem.

Các tin khác