024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo kết quả cổ đông của ông Hà Duy Tân

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố báo cáo tình hình giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Uỷ viên HĐQT PVChem.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Báo cáo tình hình giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân.
Các tin khác