024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PVChem năm 2020

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ dầu khí công bố Báo cáo Quản trị năm 2020.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Báo cáo Quản trị năm 2020
 
Các tin khác