024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến tháng 6 năm 2019

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến tháng 6 năm 2019. 

Thông tin chi tiết xin mời các quý vị cổ đông xem tại đường link: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.
Các tin khác