024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tại thời điểm 31/12/2022

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tại thời điểm 31/12/2022.

Các tin khác