024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. 

Các tin khác