024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 26/12/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị của DMC và việc đổi tên, sửa đổi ĐIều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC.

DMC trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Chi tiết xin vui lòng xem tại các đường link dưới đây:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
Các tin khác