024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Biên bản và nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

Các tin khác