024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ hóa chất Dầu khí

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Đại Nghĩa kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ hóa chất Dầu khí.

Các tin khác