024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Bổ sung /cập nhật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí bổ sung /cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các tin khác