024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) công bố bản cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: 
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVChem
Các tin khác