024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Cập nhật thay đổi dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) cập nhật nội dung thay đổi trong dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem trong tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 PVChem cập nhật các nội dung cụ thể như sau: 

- Sửa đổi khoản 2.5 Điều 2  “Biểu tượng (logo) màu xanh da trời, ngọn lửa màu đỏ theo logo của PVN” thành Biểu tượng (logo) màu xanh da trời, ngọn lửa màu đỏ theo quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Nhãn hiệu PVN ký kết giữa PVChem và PVN”.

- Bỏ khoản 2.7 Điều 2. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, PVN là đại diện phần vốn Nhà nước tại PVChem. PVN cử người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật”.

- Sửa đổi Điểm e, khoản 26.2, Điều 26  “Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 133 Luật doanh nghiệpthành “Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 133 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 36 Luật Chứng khoán".

 - Chi tiết Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem xin vui lòng xem tại đường link: Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem
Các tin khác