024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Trọng Dũng - Uỷ viên HĐQT PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Trọng Dũng - Uỷ viên Hội đồng Quản trị PVChem. 

 - Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Trọng Dũng.
Các tin khác