024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Cổ phiếu PVC được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát

Ngày 26/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có công văn số 284/TB- SGDHN về việc đưa cổ phiếu PVC ra khỏi diện bị kiểm soát kể từ ngày 29/03/2019.
 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Công văn số 284/TB-SGDHN
Các tin khác