024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố quyết định số 87/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PVC của PVChem

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin về quyết định số 87/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PVC của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: 
- Quyết định số 87/QĐ-SGDHN
Các tin khác