024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố thông tin bất thường

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí công bố thông tin bất thường. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link: Công văn số 1829/DMC-TCKT
Các tin khác