024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC công bố Quyết định ông Phạm Xuân Toàn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) công bố Quyết định ông Phạm Xuân Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/11/2019.  

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Quyết định số 1738/QĐ-DMC.
Các tin khác