024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) công bố vệc lựa chọn công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty PVChem.
 

Các tin khác