024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem là Công ty TNHH KPMG.

Các tin khác