024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hải Phong

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố thông tin miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hải Phong kể từ ngày 01/06/2019.

Các tin khác