024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Nghị quyết giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty DMC

Ngày 14/02/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra Nghị quyết số 224/NQ-DMC về việc giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty. 

Chi tiết thông tin xin vui lòng xem tại đường link: Nghị quyết số 224/NQ-DMC 
Các tin khác