024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 2022-2023

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 2022-2023 và thông qua danh mục hồ sơ chào bán. 

Các tin khác