024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông tin cổ đông

Chấm dứt quan hệ lao động với ông Lưu Quốc Phương

Chấm dứt quan hệ lao động với ông Lưu Quốc Phương

(21/04/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố thông tin về việc chấm dứt quan hệ lao động với ông Lưu Quốc Phương kể từ ngày 22/4/2020.
Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVChem

Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVChem

(20/04/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí xin thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(09/04/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(08/04/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí xin gửi thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

(20/02/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
Báo cáo quản trị năm 2019

Báo cáo quản trị năm 2019

(11/02/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng công bố Báo cáo quản trị năm 2019.