024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với KPMG

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí đã chính thức lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH KPMG.  

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: 
 - Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
Trân trọng./.
Các tin khác