024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP (PVChem) đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 20/7/2021.

Theo đó, Công ty TNHH KPMG sẽ cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 cho PVChem.
Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021.
Các tin khác