024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 25 do thay đổi người địa diện theo pháp luật. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 25
Các tin khác