024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem thay đổi nhân sự tại một số đơn vị thành viên

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo tại một số đơn vị thành viên cụ thể như sau: 
1. Ra Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Duy Tân - Uỷ viên Hội đồng Quản trị PVChem kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH PVChem -Tech thay cho ông Phan Công Thành. 
- Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Duy Tân - Uỷ viên Hội đồng Quản trị PVChem kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH PVChem -Tech.
- Quyết định ông Phan Công Thành thôi kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH PVChem -Tech.
2. Ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Uỷ viên Hội đồng Quản trị PVChem kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí thay cho ông Hà Duy Tân 
- Quyết định bổ nhiệm  có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Uỷ viên Hội đồng Quản trị PVChem kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí.
- Quyết định ông Hà Duy Tân thông kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí.

Các tin khác