024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho 02 đơn vị thành viên

 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho hai đơn vị thành viên là Công ty TNHH PVChem - Tech và Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC).

Các tin khác