024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Rút hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022-2023

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin rút hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2022-2023 để cập nhật, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các tin khác