024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thành lập công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem.

Các tin khác