024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí

 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC). 

Các tin khác