024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thành lập công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí

Ngày 18/11/2022, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã ban hành Quyết định thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí. 
 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link:
- Quyết định thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí
Các tin khác