024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thành lập Uỷ Ban Kiểm toán PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố thành lập Uỷ Ban Kiểm toán PVChem.

Các tin khác