024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 09/01/2020. 

Chi tiết thông tin xem tại đường link: 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22
Các tin khác